Suknie ślubne, zdjęcia, fryzury, bukiety ślubne, wesele - whiteday.pl

Regulamin

§ 1 Definicje

1. Serwis – internetowy serwis pod adresem www.whiteday.pl świadczący usługę na rzecz Użytkowników w postaci przechowywania Treści.
2. Administrator - podmiot prowadzący i zarządzający Serwisem whiteDay.pl.
3. Użytkownik - osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia lub poniżej 18 roku życia za zgodą prawnego opiekuna, przeglądająca treść Serwisu i/lub posiadająca konto w Serwisie po pozytywnym wyniku rejestracji pozwalającym na uzyskanie Loginu i hasła.
4. Nazwa Użytkownika - prywatna nazwa Użytkownika w Serwisie, podana podczas etapu Rejestracji Konta.
5. Konto - dostępne po poprawnym zalogowaniu się miejsce w Serwisie, w którym każdy Użytkownik whiteDay.pl może wprowadzać jak i modyfikować swoje dane, zdjęcie oraz pozostałe elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
6. Profil - miejsce w Internecie posiadające indywidualny adres, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne elementy udostępnione przez danego Użytkownika.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem www.whiteday.pl/tos

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego whiteDay.pl.
2. Nazwa Serwisu, wygląd graficzny oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
5. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, po czym może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
6. Korzystanie z Serwisu oraz usług przez niego oferowanych oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych przez Serwis na rzecz Użytkowników.

§ 3 Zakres oraz warunki korzystania z Serwisu

1. Do poprawnego korzystania z Serwisu oraz usług przez niego oferowanych niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
2. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie poprawnego przejścia etapu rejestracji Użytkownika w Serwisie i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4. Każda ze stron może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w dowolnym momencie.
5. Administrator, chcąc rozwiązać umowę, może, lecz nie musi informować o tym Użytkownika i przystąpić do usunięcia jego Konta w Serwisie.
6. Użytkownik, chcąc rozwiązać umowę powinien wyrazić na to chęć poprzez przesłanie odpowiedniej informacji do Administratora Serwisu, a ten zobowiązuje się do usunięcia Konta Użytkownika w ciągu 7 dni roboczych.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na podany podczas rejestracji adres e-mail informacji technicznych i systemowych dotyczących działania serwisu.

§ 4 Rejestracja Użytkownika

1. Podczas rejestracji Użytkownik podaje dane, na które składają się:
- unikalna Nazwę Użytkownika,
- adres e-mail,
- Imię
- Nazwisko,
- hasło.
2. Po podaniu powyższych danych Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail umożliwiającą pełną aktywację konta.
3. Kolejne logowania do Serwisu wymagają podania Adresu E-mail i hasła.
4. W trakcie Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą i aktualnych, nienaruszających praw osób trzecich oraz niewprowadzających w błąd.
5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do Konta.
6. Wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym Nazwy Użytkownika i hasła ponosi użytkownik.
7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie osobom trzecim swojego hasła do Konta.

§ 5 Zamieszczanie Treści

1. Zamieszczanie Treści w serwisie odbywa się za pomocą Konta Użytkownika.
2. Odpowiedzialność z tytułu zamieszczania Treści, ich opisu oraz charakteru w ramach Serwisu ponosi wyłącznie Użytkownik.
3. Zamieszczane w ramach serwisu Treści szczególnie nie powinny naruszać:
• praw i dóbr osobistych osób trzecich,
• prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• reputacji Serwisu,
• praw autorskich,
• postanowień niniejszego Regulaminu,
• w inny sposób obowiązującego prawa, norm społecznych lub obyczajowych.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych Treści przez Użytkowników oraz nie dokonuje na bieżąco ich weryfikacji.
5. Administrator przystępuje do weryfikacji dodanych Treści dopiero po otrzymaniu zgłoszenia, od któregoś z Użytkowników.
6. Zgłoszenie naruszenia Treści pod względem niezgodności z Regulaminem lub obowiązującego prawa należy przesłać na adres kontakt@whiteday.pl niezwłocznie po natrafieniu na taką Treść.
7. Administrator za zamieszczenie takich Treści przez Użytkownika może:
• usunąć niezgodne Treści z Serwisu,
• upomnieć pisemnie Użytkownika,
• usunąć Konto Użytkownika z Serwisu.
8. Zamieszczenie przez Użytkownika Treści w ramach serwisu jest jednoznaczne z akceptacją przez niego wykorzystania Treści przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
9. Użytkownik zobowiązany jest do pełnego pokrycia szkód poniesionych w wyniku umieszczenia w ramach Serwisu Treści lub Nazwy Użytkownika naruszających prawa osób trzecich.
10. W wyniku roszczeń osób trzecich, gdy Administrator zostanie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, grzywny lub kary zgodnie z obowiązującym prawem, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Administratorowi równowartość owego odszkodowania, grzywny lub kary.

§ 6 Korzystanie z serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu nie zakłócając jego funkcjonowania m.in. wykorzystując odpowiednie oprogramowanie lub urządzenia.
2. Użytkownik zobowiązuje się do założenia tylko jednego Konta.
3. Zabrania się:
• umieszczania i rozsyłania w ramach Serwisu nie zamówionych informacji handlowych,
• udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom,
• podejmowania wszelkich czynności mających za cel wejście w posiadanie haseł pozostałych Użytkowników,
• wykorzystania Treści wykraczających poza zakres własnego użytku osobistego.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści lub Konta Użytkownika bez podania przyczyny.
5. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika zabrania się dokonywania powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

§ 7 Zapewnienia i odpowiedzialność

1. W zależności od konfiguracji sprzętu i oprogramowania Użytkownika pewne funkcje Serwisu mogą być niedostępne. Administrator nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonował nieprzerwanie oraz bez błędów. W szczególności, korzystanie z Serwisu może zostać przerwane o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu, lub dla poszerzenia jej zawartości i/lub prezentacji.
2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników nawet, jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam publikowanych w Serwisie przez podmioty trzecie.

§ 8 Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi na adres kontakt@whiteday.pl.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

§ 9 Polityka prywatności

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie przez Administratora w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji o Użytkowniku właściwym organom, które zgłoszą żądanie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz prawo do żądania zaprzestającego dalsze ich przetwarzanie lub usunięcie. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego zwrócenia się do Administratora.
4. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
5. Jednocześnie Administrator nie może zagwarantować, że stosowane techniki zabezpieczeń okażą się wystarczające.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową.
2. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu bez podania przyczyny.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
7. Aktualny regulamin publikowany jest na stronie internetowej Serwisu oraz może być udostępniony nieodpłatnie na każde żądanie Użytkownika.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r.


Copyright © WhiteDay.pl